Dzięki historii miałem ciekawe - a sądzę, że także wartościowe - życie.
(T. Strzembosz, W stronę zachodzącego słońca. Życiorysy wpisane w polską historię, Warszawa 2003, s. 219)

:: REGULAMIN KONKURSU ::

"NAGRODA IM. PROF. TOMASZA STRZEMBOSZA" :: >>>

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady Konkursu im.  Tomasza Strzembosza zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagrody głównej w Konkursie jest Maciej Strzembosz, a po zarejestrowaniu Fundacja im. prof. Tomasza Strzembosza, zwanej dalej „Fundacją”, w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Fundacja. Fundacja i Maciej Strzembosz  dalej odpowiednio będą zwani  „Fundatorem”.

3. W każdym roku kalendarzowym odbywa się jedna edycja Konkursu.

4. Jedyną nagrodę w każdej edycji Konkursu stanowi kwota 20.000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto, zwaną dalej „Nagrodą”. Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepszą książkę dotyczącą najnowszej historii, tj. okresu od wybuchu II Wojny Światowej.

 

 

§ 2

Warunki udziału w Konkursie

 

1. Do Konkursu może zostać zgłoszona wyłącznie debiutancka książka bądź druga książka w dorobku autora.

2. Książką musi być wyłącznie dziełem oryginalnej twórczości autora oraz wynikiem jego własnych badań.

3. Książka musi być oryginalnie napisana w języku polskim, przystępnym językiem literackim, zrozumiałym dla przeciętnie wykształconego człowieka.

4. Książka musi być wydana nie wcześniej niż w roku kalendarzowym poprzedzającym rozstrzygnięcie danej edycji Konkursu, przy czym w I edycji Konkursu dopuszczalne jest zgłoszenie Książki wydanej dwa lata przed rozpoczęciem tej edycji Konkursu.

5. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane książki autorstwa byłych bądź obecnych członków Jury bądź Rady Fundacji. W przypadku zgłoszenia książki, której autor jest spokrewniony w linii prostej bądź w linii bocznej do II stopnia pokrewieństwa bądź powinowactwa z członkiem Jury, członek ten jest wyłączony od głosowania w danej edycji Konkursu.

6. W przypadku stwierdzenia, iż zgłoszona do Konkursu książka nie jest dziełem oryginalnej twórczości autora, nie jest jego debiutancką bądź drugą w dorobku książką, książka nie jest wynikiem badań własnych autora, książka została wydana wcześniej niż w roku poprzedzającym daną edycję Konkursu (z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej), bądź autorem książki jest członek Jury Konkursu bądź Rady Fundacji, zgłoszenie zostanie pominięte przy wyłanianiu zwycięzcy danej edycji Konkursu.

 

§ 3

Zasady Konkursu

 

1. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku każdy może zgłosić propozycje książek do Konkursu. Propozycje książek mogą być zgłaszane Jury Konkursu pocztą na adres : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa z dopiskiem: „Nagroda im. Tomasza Strzembosza”  bądź pocztą elektroniczną na adres email: konkurs@fundacjastrzembosza.pl   przy czym konieczne jest podanie tytułu książki, jej tematyki, imienia i nazwiska autora, nazwy wydawnictwa i daty wydania. Książki mogą być też zgłaszane przez członków Jury oraz Radę Fundacji. Zgłoszenia dokonane po dniu 30 kwietnia danego roku będą pomijane przy wyłanianiu zwycięzcy Konkursu.

2. Konkurs (za wyjątkiem pierwszej edycji, do której terminy zostaną ustalone osobno) składa się z następujących etapów:

a) I etap w okresie od 1 styczna do 30 kwietnia każdego roku, w którym każdy z członków Jury ocenia wybrane przez siebie książki, a następnie każdy z członków Jury wybiera po jednej książce nominowanej do Nagrody. Nominacje do Nagrody może zgłosić również Rada Fundacji, nie więcej jednak niż 5 książek;

b) II etap w okresie od 1 maja do 10 września każdego roku, w którym każdy z członków Jury zapoznaje się z nominowanymi książkami, Jury obraduje nad wyborem najlepszej książki i dokonuje jej wyboru;

c) finał Konkursu w dniu 11 września każdego roku, w dniu urodzin patrona Nagrody, w którym Jury ogłasza zwycięzcę danej edycji Konkursu i przyznaje Nagrodę.

3. Spośród wszystkich nominowanych książek w II etapie Konkursu Jury wybierze jedną książkę, której autor otrzyma Nagrodę. Głosowanie w II etapie Konkursu odbywa się według zasad określonych w § 5 niniejszego regulaminu. Posiedzenie Jury dotyczące wyboru zwycięzcy danej edycji Konkursu odbywa się w okresie od dnia 21 sierpnia do dnia 8 września danego roku.

4. Jury jest uprawnione do nie przyznania Nagrody w danej edycji Konkursu w przypadku gdy żadna ze zgłoszonych książek nie będzie zasługiwała na wyróżnienie. Jury uprawnione jest również do przyznania dwóch równorzędnych nagród po 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto zamiast jednej Nagrody, w przypadku gdy dwie książki zasługiwać będą na wyróżnienie.

 

§ 4

Jury Konkursu

 

1. Jury Konkursu składa się z od 3 do 9 osób, w tym Przewodniczącego Jury oraz Sekretarza Nagrody.

2. Członkowie Jury powoływani i odwoływani są przez Fundatora, a po ukonstytuowaniu się Rady Fundacji, obowiązki te przejmie Rada Fundacji.

3. W skład pierwszego Jury wchodzą:

a) Ryszard Kaczorowski – Przewodniczący Jury

b) Irena Lasota

c) prof. Andrzej Paczkowski

d) prof. Wojciech Roszkowski

e) prof. Tomasz Szarota

f) Marek Wierzbicki – Sekretarz Nagrody

 

4. Pierwszy Przewodniczący Jury wybrany jest przez Fundatora, kolejni członkowie Jury wybierani są przez Fundatora, a po ukonstytuowaniu się Fundacji – przez Radę Fundacji. Przewodniczący Jury kieruje jego pracami i przewodniczy zebraniom Jury.  Przewodniczący Jury ma prawo wskazać swojego zastępcę, przy czym do zastępcy nie stosuje się postanowień § 5 ust. 6 zdanie drugie.

5. Członkowie Jury powoływani są na 5-cioletnie kadencje. Kadencja kończy się z dniem 12 września ostatniego roku pełnienia funkcji członka Jury.  

6. Członkostwo w Jury ustaje w przypadku rezygnacji członka z udziały w Jury, bądź odwołania go przez Fundatora, a w przypadku ukonstytuowania się Rady Fundacji – odwołania przez Radę Fundacji.

7. Członkowie Jury obowiązani są stosować się do postanowień niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmowane są w drodze głosowania. Postanowienia § 5 ust. 6 regulaminu stosuje się odpowiednio.

8. Członkowie Jury uczestniczą w pracach Jury charytatywnie. Z tytułu członkostwa w Jury członkom Jury wynagrodzenie nie przysługuje.

9. W przypadku gdy ilość członków Jury spadnie poniżej 3 i nie zostaną powołani nowi członkowie w terminie jednego miesiąca, funkcję Jury przejmuje Rada Fundacji. Rada Fundacji uprawniona jest również do zastępowania Jury na podstawie uchwały Rady Fundacji. W takich sytuacjach postanowienia niniejszego regulaminu odnoszące się do Jury stosuje się odpowiednio do Rady Fundacji.

10. Do obowiązków członków Jury należy rzetelne zapoznawanie się z nominowanymi książkami, aktywny udział w posiedzeniach Jury, w tym udział w głosowaniu nad wyborem najlepszej książki.

11. Do obowiązków przewodniczącego Jury należy: zwoływanie posiedzeń Jury, prowadzenie posiedzeń, w tym dbanie o sprawny ich przebieg,  ustalanie kolejności zabierania głosu przez członków Jury, zarządzanie głosowania oraz reprezentowanie Jury na zewnątrz.

12. Do obowiązków Sekretarza Nagrody należy utrzymywanie stałego kontaktu ze wszystkimi członkami Jury, sporządzanie listy nominowanych książek i umożliwienie członkom Jury zapoznania się z nominowanymi książkami, sporządzanie protokołu z posiedzeń Jury, przeliczanie oddanych głosów przez członków Jury.

13. Na podstawie odrębnej umowy Fundator może zapewnić pomoc administracyjno-techniczną innych podmiotów dla sprawnego działania Jury.

 

§ 5

Posiedzenia Jury i głosowanie

 

1. Posiedzenie zwyczajne Jury odbywa się w dniu 8 września w każdej edycji Konkursu, podczas którego odbywa się dyskusja i głosowanie nad zwycięzcą Książki. Przewodniczący ma prawo zarządzić nadzwyczajne posiedzenie Jury. Posiedzenia są protokołowane.

2. Zgłoszenia nominowanych książek członkowie Jury dokonują Sekretarzowi Nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie na numer Sekretarza podany wszystkim członkom Jury.

3. Posiedzenia odbywają w obecności Przewodniczącego Jury bądź jego zastępcy oraz Sekretarza Nagrody. W przypadku nieobecności Sekretarza Nagrody obecni członkowie Jury uprawnieni są do wybrania spośród siebie osoby, która będzie pełnić funkcję Sekretarza w czasie posiedzenia.

5. Głosowanie zarządza Przewodniczący.

6. Uchwały Jury zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Jury.

7. W uzasadnionych przypadkach Jury może zdecydować, że posiedzenie odbędzie się w formie wideokonferencji lub w innej dogodnej dla członków Jury formie umożliwiającej sprawiedliwy wybór laureata Nagrody.

 

 

§ 6

Finał i wręczenie Nagrody

 

1. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony podczas spotkania, które odbywać się będzie w dniu 11 września każdego roku. W wypadku, gdy 11 września wypada w niedzielę Rada Fundacji i Jury mogą zdecydować o przeniesieniu ogłoszenia Nagrody o kilka dni.

2. Na spotkanie zaproszeni zostaną wszyscy autorzy książek nominowanych do Nagrody.

3. Podczas spotkania zwycięzca Konkursu przekaże Sekretarzowi Nagrody dane swojego konta konieczne do przelewu  kwoty, o której mowa w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu, a w przypadku dwóch zwycięzców –  kwoty, o której mowa w § 3 ust. 5 niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 3 niniejszego regulaminu.

4. Uczestnik Konkursu, przyjmując zaproszenie na uroczystą galę, wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku, nagrywanie jego wypowiedzi oraz rozpowszechnianie ich na stronie internetowej Fundacji i konkursu oraz w środkach masowego przekazu. Z tego tytułu uczestnikom nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

1. Fundator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie.

2. W przypadku nieodebrania Nagrody przez zwycięzcę w terminie jednego roku od dnia uroczystej gali finałowej, Nagroda pozostaje własnością Fundatora. W takim wypadku Nagroda zostanie przeznaczona dla zwycięzcy następnej edycji Konkursu.

3. Stosownie do obowiązujących przepisów podatkowych Fundator przed wydaniem Nagrody pobierze od zwycięzcy zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody.

4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.fundacjastrzembosza.pl  i wchodzi w życie z dniem 11 września 2008 r.

 

POLECAMY UWADZE :: >>>