Dzięki historii miałem ciekawe - a sądzę, że także wartościowe - życie.
(T. Strzembosz, W stronę zachodzącego słońca. Życiorysy wpisane w polską historię, Warszawa 2003, s. 219)

:: O FUNDACJI ::

STATUT FUNDACJI IM. TOMASZA STRZEMBOSZA :: >>>

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Pani Anna Dorota Piszczek oraz Pan Maciej Strzembosz, zwani dalej łącznie "Fundatorami", ustanowili aktem notarialnym sporządzonym przez Jolantę Zabielską- notariusza w Warszawie, w dniu 20 czerwca 2008 roku za repertorium A nr 4887/2008 fundację o nazwie "Fundacja im. Tomasza Strzembosza", zwaną w dalszej części Statutu "Fundacją".

2. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991r., Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 3.

1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

3. Fundacja może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.

§ 4.

1. Na zasadach przewidzianych Statutem, Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne dla prowadzenia swojej działalności oraz przystępować do organizacji, których cele działania są zbieżne z działalnością statutową Fundacji.

2. Fundacja może używać pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę, siedzibę oraz zawierającym logo Fundacji.

3. Fundacja może przyznawać nagrodę: "Nagroda Historyczna im. Tomasza Strzembosza" autorom książek historycznych, na zasadach określonych odrębnie w regulaminie uchwalonym przez Radę Fundacji.

4. Fundacja może przyznawać również inne dyplomy, odznaki i medale honorowe osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację. Rodzaje dyplomów, odznak i medali honorowych oraz zasady ich przyznawania, określać może Regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5.

1. Celami Fundacji są: (1) inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć naukowych i badawczych, pozwalających na dotarcie do wiedzy o zdarzeniach minionych, w szczególności badań źródłowych w zakresie najnowszej historii powszechnej, w tym historii Polski,

(2) inicjowanie, organizowanie i promowanie dorobku badawczego młodych, utalentowanych historyków, w tym informowanie o najnowszych odkryciach i wynikach tych badań,

(3) promowanie rzetelnego i obiektywnego ukazywania historii, na podstawie świadectw bezpośrednich, źródeł pisanych oraz wyników badań nauk pomocniczych historii.

2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

(1) przyznawaniu corocznej nagrody, o której mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu, (2) inicjowanie, organizowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie historii, archeologii, kulturoznawstwa, finansowanie stypendiów dla młodych, utalentowanych historyków,

(3) organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, konferencji, wykładów, konkursów bądź innych form przekazywania wiedzy, tworzenie, produkcję i organizowanie wystaw, projekcji, audycji poświęconych promocji wyników badań źródłowych,

(4) działalność charytatywną polegająca na wspieraniu osób fizycznych, organizacji i innych podmiotów zasłużonych dla nauki i oświaty, w szczególności poprzez umożliwienie rozwoju ich działalności lub dokonywanie darowizn.

3. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich ustawowych obowiązków.

4. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 6.

1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski oraz środki finansowe (w tym: darowizny, dotacje, spadki), nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w trakcie jej istnienia.

2. Majątek początkowy Fundacji, w całości przekazany przez Fundatorów, stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych.

3. Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na jej działalność statutową.

4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji, w tym w szczególności na realizację prowadzonych przez Fundację Projektów. Jeżeli przekazaniu środków majątkowych w drodze darowizny nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§ 7.

1. Organami Fundacji są: Zarząd i Rada Fundacji.

2. Fundacja może ustanawiać ciała doradcze - Rady Programowe, mających na celu pełnienie funkcji doradczych dla prowadzonych przez Fundację Projektów. W szczególności Fundacja może powoływać Jury konkursu , przyznające nagrody, o których mowa w § 4 ust. 3 Statutu.

§ 8.

1. Zarząd składa się od jednego do pięciu członków. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji w drodze uchwały. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony. Członkostwo w Zarządzie wygasa również wskutek złożenia Radzie Fundacji rezygnacji z pełnienia funkcji.

2. Członkowie Zarządu mogą wybrać spośród siebie Prezesa. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd stanowi Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Fundacji, nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, w szczególności w zakresie:

(1) uchwalania wieloletnich i rocznych programów Fundacji w oparciu o wytyczne sporządzane przez Radę Fundacji;

(2) sprawowania zarządu majątkiem Fundacji,

(3) przygotowywania rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i przedkładanie ich Radzie Fundacji w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego;

(4) zatrudnianie pracowników, w tym Dyrektora Generalnego Fundacji i Dyrektorów Projektów - na zasadach przewidzianych uchwałą Rady Fundacji.

4. Regulamin prac Zarządu może określać ograniczenia w rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań, skutkujące w stosunkach wewnętrznych Fundacji.

5. W sprawach przekraczających czynności zwykłego zarządu, Zarząd podejmuje uchwały, bezwzględną większością głosów wszystkich członków Zarządu.

6. Rada Fundacji może przyznać członkom Zarządu wynagrodzenie z tytułu wykonywanych przez nich obowiązków.

§ 9.

1. Członków Rady Fundacji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego rozdziału Statutu, powołuje Rada Fundacji w drodze kooptacji. Uchwała w tej sprawie winna być podjęta jednogłośnie przy obecności co najmniej 50% wszystkich Członków Rady Fundacji.

2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 7 członków.

3. Pierwszą Radę Fundacji tworzą członkowie powołani jednomyślną uchwałą Fundatorów.

4. Członek Rady Fundacji może być w każdym czasie odwołany jednomyślną uchwałą Rady Fundacji, podjętą jednogłośnie przy obecności co najmniej 50% wszystkich Członków Rady Fundacji, z wyłączeniem głosowania przez Członka Rady, którego uchwała dotyczy. Odwołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić w szczególności z następujących przyczyn:

a) złożenia przez niego rezygnacji,

b) podjęcia pracy, działalności czy funkcji, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji,

c) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

d) nienależytego wypełniania funkcji członka,

e) naruszenia prawa lub postanowień Statutu.

5. Mandat członka Rady Fundacji wygasa w chwili:

a) śmierci członka Rady Fundacji,

b) uprawomocnienia się orzeczenia skazującego tego członka za przestępstwo popełnione umyślnie,

c) odwołania, stosownie do pkt 4 powyżej.

6. Członek Rady Fundacji nie może jednocześnie pełnić funkcji członka Zarządu Fundacji, ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, a także pozostawać z nim w związku małżeńskim.

§ 10.

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach opiniodawczych i nadzorczych. Do zadań Rady Fundacji należy:

(1) nadzór nad działalnością Fundacji, w tym ocena pracy Zarządu,

(2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

(3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

(4) powoływania członków Jury, o którym mowa w § 7 ust. 2 in fine Statutu, na 5-letnie kadencje, przy czym członkowie Rady mogą być jednocześnie członkami Jury,

(5) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji przygotowanych przez Zarząd w oparciu o wytyczne Rady Fundacji,

(6) wyrażanie opinii o sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

(7) podejmowanie uchwał w sprawach:

(i) tworzenia i znoszenia zakładów, oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji oraz przystępowania do innych organizacji,

(ii) przyznania dyplomu, odznaki lub medalu honorowego osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację,

(iii) ustalenia wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,

(iv) wyznaczenia biegłego rewidenta, który corocznie przeprowadza badanie sprawozdania finansowego Fundacji,

(v) innych - zastrzeżonych postanowieniami Statutu.

§ 11.

1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady Fundacji, w szczególności zaś zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady. Rada Fundacji może wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wice-przewodniczącego Rady Fundacji w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych na posiedzeniu członków Rady Fundacji, chyba że niniejszy Statut przewiduje surowsze warunki podejmowania uchwał. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji może być określony uchwalonym przez nią Regulaminem.

§ 12.

1. W przypadku realizacji przez Fundację Projektu, rozumianego jako znacznych rozmiarów przedsięwzięcie kulturalne, oświatowe, badawczo-rozwojowe np.: organizacja konkursu, o którym mowa w § 4 ust. 3 Statutu, produkcja filmu, organizacja przeglądów filmowych, publikacja książki, organizowanie badań naukowych, Fundacja może utworzyć ciało doradcze - Radę Programową Projektu.

2. Radę Programową Projektu powołuje Rada Fundacji - uchwałą. Członkowie Rady Programowej są powoływani spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Fundacji. Zarówno Rada Programowa w całości jak i poszczególni jej członkowie mogą zostać odwołani uchwałą Rady Fundacji.

3. Każdemu ze sponsorów bądź partnerów danego Projektu, który wniesie co najmniej 10% środków przewidzianych w budżecie na jego realizację, przysługuje prawo wyznaczenia swojego przedstawiciela do Rady Programowej tego Projektu.

4. Zadaniem Rady Programowej Projektu jest czuwanie nad realizacją Projektu pod względem zgodności z zamierzeniami artystycznymi i finansowymi, merytoryczna pomoc w ustalaniu ostatecznego kształtu Projektu.

5. Rada Programowa ściśle współpracuje z Dyrektorem Projektu, a w sprawach większej wagi - z Dyrektorem Generalnym i Zarządem Fundacji.

6. Rada Programowa Projektu może składać Zarządowi i Radzie Fundacji pisemne opinie dotyczące realizacji tego Projektu.

Rozdział V
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 13.

1. Zmian w Statucie Fundacji, w tym zmian dotyczących celów działania Fundacji, dokonuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów oddanych.

2. Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych i majątku Fundacji, bądź na skutek osiągnięcia jej celów. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały, z zachowaniem warunków przewidzianych ustawą.

3. W przypadku likwidacji Fundacji majątek Fundacji zostanie przekazany innemu podmiotowi o celach identycznych lub zbliżonych do celów Fundacji. Wyboru takiego podmiotu dokona Rada Fundacji.

4. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Zarząd. Jeżeli Zarząd nie wyznaczy likwidatora, likwidator zostanie wyznaczony przez Radę Fundacji.

5. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem prawomocnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Warszawa, dnia 20 czerwca 2008 roku

POLECAMY UWADZE :: >>>