Dzięki historii miałem ciekawe - a sądzę, że także wartościowe - życie.
(T. Strzembosz, W stronę zachodzącego słońca. Życiorysy wpisane w polską historię, Warszawa 2003, s. 219)

CELAMI FUNDACJI SĄ:

  • inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć naukowych i badawczych, pozwalających na dotarcie do wiedzy o zdarzeniach minionych, w szczególności badań źródłowych w zakresie najnowszej historii powszechnej, w tym historii Polski,
  • inicjowanie, organizowanie i promowanie dorobku badawczego młodych, utalentowanych historyków, w tym informowanie o najnowszych odkryciach i wynikach tych badań,
  • promowanie rzetelnego i obiektywnego ukazywania historii, na podstawie świadectw bezpośrednich, źródeł pisanych oraz wyników badań nauk pomocniczych historii.

W pierwszym okresie swojej działalności Fundacja koncentruje się na organizacji i popularyzacji konkursu - Nagrody im. Tomasz Strzembosza. Nagroda w wysokości 20 tyś. zł. przyznawana będzie co roku, za najlepszą debiutancką książkę dotyczącą najnowszej historii Polski.

:: ARCHIWUM 2021 ::

DR KATARZYNA REMBACKA LAUREATKĄ Z 2021 :: 10.09.2021 r.

W 2021 roku Jury przyznało nagrodę w wysokości 20 tys. złotych za książkę: Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza 1912-1989, Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej (Szczecin-Warszawa 2020), której autorką jest dr Katarzyna Rembacka. Książka ta jest pokłosiem doktoratu z historii pomyślnie obronionego przez Autorkę w czerwcu 2019 r. w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Promotorem w przewodzie był prof. dr hab. Jerzy Eisler.


Dr Katarzyna Rembacka (ur. 1974 r.) jest historykiem, absolwentką Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego i doktorantką IH PAN w Warszawie, gdzie w 2019 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Od 2006 roku pracuje w szczecińskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej (aktualnie jako główny specjalista w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych). Publikowała m.in. w "Dziejach Najnowszych" (1/2019 r.), "Nowych Książkach" (nr 12/2019 r.), "Przeglądzie Zachodniopomorskim" (z. 2/2016 r.; z. 3/2019 r.; z. 4/2020 r.) i w pracach zbiorowych. Jest redaktorką informatorów wystawowych, materiałów edukacyjnych dla nauczycieli oraz serii książek poświęconych wybranym aspektom dziejów Szczecina. Jej praca doktorska o Leonardzie Borkowiczu została wyróżniona i nagrodzona we wrześniu 2020 r. w IX edycji Konkursu im. Majera Bałabana, organizowanego przez Żydowski Instytut Historyczny oraz w październiku 2020 r. w VIII edycji Konkursu im. Prof. Aliny "Inki" Brodzkiej-Wald. Za swoją debiutancką książkę pt. "Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza 1912-1989" (2020 r.) otrzymała już Nagrodę Historyczną Polityki 2021 w kategorii "Najlepszy debiut" (maj 2021 r.) oraz wyróżnienie w V edycji Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku "dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2020 r." (maj 2021 r.).

Warto dodać, iż Jury wyłoniło zwycieską książkę spośród pięciu nominowanych książek w tym roku, tj.:

Dotychczas laureatami Nagrody im. T. Strzembosza byli: dr Anna Wilk (2020 r.), dr Alicja Jarkowska-Natkaniec (2019 r.), dr Witold Bagieński (2018 r.), dr Justyna Dudek (2017 r.), dr Mariusz Zajączkowski (2016 r.), dr Ewa Rzeczkowska (2015 r.), dr Wojciech Frazik (2014 r.), dr Bartosz Kaliski i dr Paweł Kowal (2013 r.), Wojciech Königsberg i dr Hubert Wilk (2012 r.), dr Joanna Hytrek-Hryciuk (2011 r.), dr Tadeusz Ruzikowski (2010 r.) i dr Jarosław Pałka (2009 r.).

Pamiątkowe zdjęcia z uroczystości - Autor © : Piotr Kaszyca

Nagroda_2021 Nagroda_2021 Nagroda_2021 Nagroda_2021 Nagroda_2021 Nagroda_2021 Nagroda_2021 Nagroda_2021 Nagroda_2021 Nagroda_2021

RUSZYŁA XIII EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ :: Luty - 2021 r.

Z przyjemnością informujemy, że nasza Fundacja im. Tomasza Strzembosza wraz z Instytutem Studiów Politycznych PAN rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń książek do tegorocznej edycji konkursu. Przypominamy, że do konkursu może zostać zgłoszona książka debiutancka bądź druga książka w dorobku autora, wydana w roku poprzedzającym edycję konkursu. Kwalifikowane będą wyłącznie książki napisane oryginalnie w języku polskim. Propozycje książek do Konkursu można zgłaszać do 30 kwietnia 2021 r. na adres: ISP PAN ul. Polna 18/20 00-625 Warszawa z dopiskiem "Nagroda im. Tomasza Strzembosza", bądź pocztą elektroniczną na adres: konkurs(at)fundacjastrzembosza.pl . W zgłoszeniu prosimy o podanie koniecznie tytułu książki, jej tematyki, imienia i nazwiska autora, nazwy wydawnictwa i daty wydania. Będziemy także wdzięczni za wysłanie na powyżej wskazany adres ISP PAN dwóch egzemplarzy zgłaszanej przez Państwa książki. Szczegóły dotyczące regulaminu Konkursu znajdują się w sekcji "O Nagrodzie".

POLECAMY UWADZE :: >>>